BodyMeld – new choreographies Contemporary dance, choreography and dance workshops by Zornitsa Stoyanova

Сутрешна гоненка – танцова импровизация и композиция със Зорница Стоянова

ENG below….
Понеделник и Сряда от 9:00 до 10:30 сутринта
15лв/клас – елате на всички класове или на тези на които можете.
Регистрацията става на място.
***ако цената е проблем и представлява огромна преграда, моля пишете на Зори директно и ще измислим подходящо намаление с което хем да можете да идвате, хем да си платим разноските 🙂
18ти април (понеделник) в ХОД движенческа лаборатория
20ти април (сряда) в Студентина
2ри май (понеделник) май в ХОД движенческа лаборатория
4ти май (сряда) в Студентина
9ти май (понеделник) май в ХОД движенческа лаборатория
11ти май (сряда) в Студентина
16ти (понеделник) май в ХОД движенческа лаборатория
18ти (сряда) май в Студентина
Описание:
Сутрешна гоненка е поредица от 8 сутрешни класа с цел раздвижване на тялото, духа и фантазията. Ще работим заедно към соло, дует и групови композиционни форми. Ще фокусираме вниманието си над различни начини на взаимодействие и разиграване в пространството. Най-вече ще практикуваме свобода, радост и удоволствие от движещото се тяло, докато усвояваме нови композиционни умения.
Класовете са подходящи както за професионални танцьори от всички практики, така и за любители; понеже композицията в пространството е нещо натурално, а безгласовата комуникация трябва на всички – за да сме по-добри изпълнители, по-добри хореографи и по-добри личности.
—-
Зорница Стоянова разказва за опита си в сценичната импровизация:
Повече от двадесет години изучавах контактна, композиционна и възникваща (emergent) импровизация с учители от цял ​​свят. Моята работа и изследвания ми се фокусират върху импровизацията за сцена и винаги подхождам към композиционните техники с поглед към присъствието на танцьора – фокусирам се върху методологиите, които да направят изпълнението ми живо, тук и сега.
През 2009 г. бях избрана в програмата Headlong Performance Institute, където изучавах клоунада и неутрална маска в стил Lecoq. Участвах в семинари по пантомима, както и по съвременен индийски танц, които ме вдъхновиха да продължа да изследвам жестовете, мимиката и позата в танцовата импровизация.
Като хореограф създадвам партитури и хореографии, които създават уникални преживявания за моята публика, използвайки всяко театрално и танцово умение в моя арсенал (танц, песен, звук, дигитална медия, говор).
Един от най-влиятелните ми учители е Дебора Хей, от която съм взаимствала много методологии за присъствие, отворени възможности, поетика в танца и възникващо композиране. Когато преподавам адаптирам много от партитурите на Мег Стюарт за властовата динамика на сцената, превръщайки тялото в нещо разпознаваемо и работещо с емоционалността.
Други забележителни учители, които влияят на начина по който преподавам, са Ишмаел Хюстън-Джоунс, Джанин Дърнинг, Дани Лепкоф, Нанси Старк-Смит, Сюзън Реторст и др. От 2005 до 2008 г. работих с The Emergent Improvisation Project, изследвайки нови форми на импровизация, заимствани от биологията и невронауката. Танцувайки в този проект, бях на корицата на книгата Composing While Dancing от M. Buckwalter. С Graffito Works (2015 – 2017), отново компания за импровизация, танцувах в различни музейни и художествени колекции извън театъра. Съ-инициатор съм на новата “ПИК – Платформа за импровизация и композиция”. Танцувала съм и за Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie Willy Dorner, Lionel Popkin и много други имена. За мен танцовата импровизация е възможност да разкрия истинската същност на живота и танцьора; тяхната психика и магията на настоящия момент.
Импровизацията разкрива и осветява настоящето. А научената хореография е практика на документиране.
Заповядайте на Сутрешна гоненка!
Въпроси може да отправяте направо тук или директно към Зорница Стоянова на zornitsa@bodymeld.org
****ENGLISH****
Monday and Wednesday from 9:00 to 10:30 in the morning
BGN 15 / class – come to all classes or those you can.
Registration happens on location
*** if the price is a problem and is a huge barrier, please write to Zori directly and we will come up with an appropriate discount with which you can both come and pay the costs 🙂
April 18 (Monday) in HOD movement laboratory
April 20 (Wednesday) in Studentina
May 2 (Monday) May in HOD movement laboratory
May 4 (Wednesday) in Studentina
May 9 (Monday) May in HOD movement laboratory
May 11 (Wednesday) in Studentina
16th (Monday) May in HOD movement laboratory
18th (Wednesday) May in Studentina
Description:
Morning chase is a series of 8 morning classes created to move the our bodies, spirits, and imagination. We will work together on emergent solos, duets, and group compositional forms. We will focus our attention on different ways of interaction and play in the inside and outside space. Above all, we will practice the openness, joy, and pleasure in our moving bodies as we learn new compositional skills.
The classes are suitable for both professional dancers of all practices and amateurs; because composition in space is something natural, and everyone needs voiceless communication – to be better performers, better choreographers and better personalities.
Zornitsa talks about her experience in Improvisation:
Over twenty plus years, I’ve studied contact, compositional and emergent improvisation with teachers from all over the world. My work and research focus on improvisation for performance and I always approach the compositional techniques with an eye toward to presence of the dancer – focusing on methodologies to make my performance alive and in the NOW.
In 2009, I was a fellow at the Headlong Performance Institute, where I studied Lecoq-style clowning and neutral mask. I’ve taken workshops in pantomime as well as contemporary Indian dance, which both inspired me to further research gesture and posture in improvisation.
I synthesize my knowledge and use it toward a practice of openness in Performance. I set up scores and choreographies of states that create a unique yet telling experiences using every theatrical and dance skill in my arsenal.
One of my most influential teacher is Deborah Hay, from whom I have borrowed methodologies in presence, open possibilities, poetics and composing outside of my rigid compositional brain. In teaching and making work I adapt a lot of Meg Stuart’s scores of power dynamics on stage, morphing the body into recognizability and emotionality.
Other noteworthy teachers that influence my teachings are Ishamael Houston Jones, Janine Durning, Danny Lepkoff, Nancy Stark Smith, Susan Rethorst, and many others. From 2005 to 2008, I worked with The Emergent Improvisation Project, researching new forms of improvisation borrowed from biology and neuroscience. Dancing in this project, I was on the cover of the book Composing While Dancing by M. Buckwalter. With Graffito Works (2015 – 2017), again an improvisation company, I danced in various museum and artistic collections outside the theater. I have also danced for Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie. Willy Dorner, Lionel Popkin and many other less known names. For me, dance improvisation is an opportunity to reveal the true nature of: life, the dancer, their psyche, and the magic of the present moment.
Improvisation reveals and illuminates the fleeting present.
A learned choreography is a practice of documenting.
Join me in delving deeper into our compositional and improvisational minds to open and deepen our skills as dancers and moving humans.
For questions about the series, please email Zornitsa directly at zornitsa@bodymeld.org
 • How to Register:

  Регистрацията става на място.  Моля елате 5-10 мин. по-рано за да може да осъществим всичко. :)

Date

May 11 2022
Expired!

Time

9:00 am - 10:30 am

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: May 11 2022
 • Time: 2:00 am - 3:30 am

Labels

in person

Location

ХОД движенческа лаборатория
Булевард Черни връх 43, (вход откъм бул. Николай Вапцаров) ет.2, 1407 София, България 1407 Sofia, Bulgaria

Organizer

BodyMeld
Email
zornitsa@bodymeld.org

With

 • Zornitsa Stoyanova
  Zornitsa Stoyanova

  Zornitsa Stoyanova (USA/BUL) is an award-winning performance artist, curator, writer, lighting, and video designer. Based between Sofia, Bulgaria and Philadelphia, US, she directs her company BodyMeld which along with presenting her work, focuses on creating programs in support of independent choreographers in both her locales.
  Her stage, video and photographic work uses the female body as an abstract object revealing ideas of strength in female sensuality and emotionality. On stage, she explores feminist ideas, the power dynamics between dancers and audiences, and personal stories revealing vulnerability and strength.
  Her last group performance, AndroMeda, was commissioned and presented by The Philadelphia Museum of Art (2020), and her solo performance Explicit Female (2016) was awarded a “Rocky” – the Philadelphia contemporary dance award. Her choreographic work has been shown in festivals around the U.S. as well as in Bulgaria and France. As a dancer, she has performed for Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie. Willy Dorner, Group Motion and improvisation companies Emergent Improvisation Ensemble and Graffito Works. Her work with Emergent Improvisation brought her on the cover of “Composing While Dancing” book by Melinda Buckwalter. Her screendance films have been shown in festivals across the U.S. and in Mexico, Argentina, Uruguay, Bulgaria, Ireland, Germany, and Bangladesh. Among her most influential teachers are Deborah Hay, Danny Lepkoff, Meg Stuart, Susan Rethorst, Eva Karczag and others. Her work has been supported by National Cultural Fund of Bulgaria, Citizen for the Arts Pennsylvania, Pew Center for the Arts (previously Dance Advance) amongst others.
  Zornitsa is also a supporter for a sustainable dance community and is deeply invested in helping further conversation and collaboration. Through BodyMeld she has created workshops, residencies, and showcases – most notably her partnership with Movement Research(NYC) and Stary Browar Novie Taniec(Poland) in bringing Polish artists to Philadelphia. She teaches improvisation techniques for performance, dance on camera and composition and has done so in Philadelphia, France, Hungary, her native Bulgaria, and online. Zornitsa is also a writer and editor for thINKingDANCE.net.

QR Code