BodyMeld – new choreographies Contemporary dance, choreography and dance workshops by Zornitsa Stoyanova

En-Trance: ЖЕНСКИ ТЕЛА В ДИГИТАЛНИ ПЕЙЗАЖИ | Галерия Топлоцентрала – Куб

Галерия Топлоцентрала – Куб
En-Trance: ЖЕНСКИ ТЕЛА В ДИГИТАЛНИ ПЕЙЗАЖИ
Международна изложбена платформа създадена от Зорница Стоянова
11.05. – 09.06.2023
Откриване: 11.05. / 18:00 ч.
Програма:
– 12 май 2023, 18:00 ч. – пърформанс “Altered States: a performance conversation” със Зорница Стоянова и Меган Бридж
– 9 юни 2023, 18:00 ч. – пърформанс и среща със Зорница Стоянова и Софи Верест
Работно време на галерията:
вторник – петък – 14:00 – 21:00
събота и неделя – 12:00 – 21:00
вход свободен
Зорница Стоянова е хореограф и куратор, често занимаваща се със звуков и видео дизайн. През 2006 г. завършва Bennington College, след което се премества да живее във Филаделфия, САЩ, където продуцира и представя спектакли и видео произведения под името BodyMeld/БодиМелд. От 2020 г. живее в София и продължава да ръководи проектите на БодиМелд в САЩ, като развива дейността на компанията на родна земя.
Настоящата изложба е нейният първи самостоятелен изложбен проект в България и е изградена около концепцията за възприятието на женското тяло. Тя представлява единна платформа, в която са показни фотографии, арт филми и инсталации. Голяма част от филмите на Стоянова са част от нейни сценични произведения от 18-годишната й практика на хореограф във САЩ. В случая като част от изложбата е показана и селекция от международни арт филми, курирана от Стоянова, която представя женското тяло в различните му аспекти. Избрани са филми от България, Германия, Бразилия, САЩ, Италия, Франция и Финландия, както и VR филм от Нова Зеландия.
Повреме на изложбата ще бъдат представени и различни пърформанси и събития, в които Стоянова си партнира с Меган Бридж (САЩ) и Софи Верест (Белгия).
Още от Вилендорфската Венера женското тяло се възприема като обект. С първия филм направен през 1878 г. (The Horse In Motion) човешките телата започват да придобиват по-реално измерение, но уви и до ден днешен представят семпъл образ на човешкото преживяване. През 21-ви век, вече всяко дете се нововъзприема като дигитален образ – мърдащи се картинки, танцуващи в TikTok, лица сполучливо гримирани като еднотипни красавици. Възприятията на женското тяло в дигиталната медия за съжаление са твърде еднотипни, плоски и ограничени. Чувствеността и сензитивността са винаги представени пред сексуалността на мъжкия поглед, а женското тяло е или хетеросексуално, или въобще не присъства. През 21-ви век женският дигитален образ е прелъстяване и сексапил, без голяма възможност да се отличиш измежду другите копия на един и същ урок по гримиране. Жената в дигиталната кутия на телефоните и мониторите ни е танцуваща, но никога мислеща, мулти-измерна или чувствена извън рамките на идеите за свръх хетеросексапил.
„В центъра на моята работа като хореограф и визуален артист стои политиката за женското тяло. В моето визуално изкуство използвам женското тяло като абстрактен обект, разкриващ идеи за сила в чувствеността и емоционалността. Като майка и завърнал се от Съединените щати емигрант, аз имам множество идентичности, които оформят съдържанието на всички мои артистични търсения.“
Изложбата е създадена от „БодиМелд“ в партньорство с Галерия Топлоцентрала – Куб.
*Всички събития с гост артистите от чужбина ще бъдат осъществени на английски език.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Toplocentrala Gallery – Cube
En-Trance: FEMALE BODIES IN DIGITALSCAPES
International exhibition platform created by Zornitsa Stoyanova
11.05. – 09.06.2023
Digital photography, VR film, installations, international art films, events and performances
Program:
May 12, 2023, 6 pm – performance “Altered States: a performance conversation” with Zornitsa Stoyanova and Megan Bridge
9 June, 2023, 6 pm – performance and meeting with Zornitsa Stoyanova and Sofie Verraest.
Working hours of the gallery:
Tuesday – Friday – 2 pm – 9 pm
Saturday and Sunday – 12 pm – 9 pm
Free entrance
 
Zornitsa Stoyanova is a choreographer and curator, often involved in sound and video design. In 2006 she graduated from Bennington College, after which she moved to live in Philadelphia, USA, where she produces and presents performances and video works under the name BodyMeld/BodyMeld. Since 2020 she has been living in Sofia and continues to manage BodyMeld’s projects in the USA, developing the company’s activities on home soil.
The current exhibition is her first solo exhibition project in Bulgaria and is built around the concept of the perception of the female body. It is a platform where photographs, art films and installations are displayed. Many of Stoyanova’s films are part of her stage works from her 18 years as a choreographer in the USA. In this case, a selection of international art films curated by Stoyanova, featuring the female body in its various facets, is also shown as part of the exhibition. The selection includes films from Bulgaria, Germany, Brazil, USA, Italy, France and Finland, as well as a VR film from New Zealand.
Various performances and events will be presented during the exhibition, in which Stoyanova partners with Megan Bridge (USA) and Sofie Verraest (Belgium).
Ever since the Venus of Wilendore, the female body has been perceived as an object. With the first film made in 1878 (The Horse In Motion) human bodies began to take on a more real dimension, but alas they still present a simple image of the human experience. In the 21st century, now every child is newly perceived as a digital image – moving pictures dancing in TikTok or faces cleverly made up as uniform beauties. Perceptions of the female body in digital media are unfortunately too uniform, flat and limited. Sensuality and sensuality is always presented before the sexuality of the male gaze, and the female body is either heterosexual or not present at all. In the 21st century, the female digital image is seduction and sex appeal, without much opportunity to distinguish oneself from other copies of the same make-up lesson. The woman in the digital box of our phones and monitors is dancing, but never thinking, multi-dimensional or sensual beyond ideas of ultra-hetero sex appeal.
“My choreographic and visual artwork revolves around the politics of the female body. In my visual art, I use the female body as an abstract object revealing ideas of strength in sensuality and emotionality. As a mother and a returned US immigrant, I hold a plethora of identities that shape the content of all my artistic inquiries.”
The exhibition was created by BodyMeld in partnership with Toplocentrala Gallery – Cube.
*All events with guest artists from abroad will be in English.

Date

May 26 2023 - Jun 09 2023
Expired!

Time

Eastern European Time
2:00 pm - 9:00 pm

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: May 26 2023 - Jun 09 2023
 • Time: 7:00 am - 2:00 pm

Labels

in person

With

 • Zornitsa Stoyanova
  Zornitsa Stoyanova

  Zornitsa Stoyanova (USA/BUL) is an award-winning performance artist, curator, writer, lighting, and video designer. Based between Sofia, Bulgaria and Philadelphia, US, she directs her company BodyMeld which along with presenting her work, focuses on creating programs in support of independent choreographers in both her locales.
  Her stage, video and photographic work uses the female body as an abstract object revealing ideas of strength in female sensuality and emotionality. On stage, she explores feminist ideas, the power dynamics between dancers and audiences, and personal stories revealing vulnerability and strength.
  Her last group performance, AndroMeda, was commissioned and presented by The Philadelphia Museum of Art (2020), and her solo performance Explicit Female (2016) was awarded a “Rocky” – the Philadelphia contemporary dance award. Her choreographic work has been shown in festivals around the U.S. as well as in Bulgaria and France. As a dancer, she has performed for Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie. Willy Dorner, Group Motion and improvisation companies Emergent Improvisation Ensemble and Graffito Works. Her work with Emergent Improvisation brought her on the cover of “Composing While Dancing” book by Melinda Buckwalter. Her screendance films have been shown in festivals across the U.S. and in Mexico, Argentina, Uruguay, Bulgaria, Ireland, Germany, and Bangladesh. Among her most influential teachers are Deborah Hay, Danny Lepkoff, Meg Stuart, Susan Rethorst, Eva Karczag and others. Her work has been supported by National Cultural Fund of Bulgaria, Citizen for the Arts Pennsylvania, Pew Center for the Arts (previously Dance Advance) amongst others.
  Zornitsa is also a supporter for a sustainable dance community and is deeply invested in helping further conversation and collaboration. Through BodyMeld she has created workshops, residencies, and showcases – most notably her partnership with Movement Research(NYC) and Stary Browar Novie Taniec(Poland) in bringing Polish artists to Philadelphia. She teaches improvisation techniques for performance, dance on camera and composition and has done so in Philadelphia, France, Hungary, her native Bulgaria, and online. Zornitsa is also a writer and editor for thINKingDANCE.net.

QR Code