BodyMeld – new choreographies Contemporary dance, choreography and dance workshops by Zornitsa Stoyanova

En-Trance: FEMALE BODIES IN DIGITALSCAPES exhibit platform

Откриване: 11.05. / 18:00 ч.
Галерия Топлоцентрала – Куб

En-Trance: ЖЕНСКИ ТЕЛА В ДИГИТАЛНИ ПЕЙЗАЖИ

Международна изложбена платформа създадена от Зорница Стоянова

Програма:

 12 & 13 май 2023, 18:00 ч.пърформанс “Altered States: a performance conversation” със Зорница Стоянова и Меган Бридж

9 юни 2023, 18:00 ч. – пърформанс и среща със Зорница Стоянова и Софи Верест

В постоянната изложба също се видите:

—дигитални колажи, видео инсталации, и надуваема скулптура на Зорница Стоянова, някой от който са използвани в нейни представления.

—VR филмът Vektor създаден в Университета Аукланд, Нова Зеландия

Female Bodies in the Digital – програма от интернационални арт филми засягащи женското тяло в дигиталната среда. Пълна програма на филмите можете да намерите тук.

Галерията е отворена всеки ден от вторник до неделя между 14:00 и 22:00ч.

Това е първи самостоятелен изложбен проект в България на Зорница Стоянова и е изграден около концепцията за възприятието на женското тяло. Тя представлява единна платформа, в която са показни фотографии, арт филми и инсталации. Голяма част от филмите на Стоянова са част от нейни сценични произведения от 18-годишната й практика на хореограф във САЩ. В случая като част от изложбата е показана и селекция от международни арт филми, курирана от Стоянова, която представя женското тяло в различните му аспекти. Избрани са филми от България, Германия, Бразилия, САЩ, Италия, Франция и Финландия, както и VR филм от Нова Зеландия.

Повреме на изложбата ще бъдат представени и различни пърформанси и събития, в които Стоянова си партнира с Меган Бридж (САЩ) и Софи Верест (Белгия).

Още от Вилендорфската Венера женското тяло се възприема като обект. С първия филм направен през 1878 г. (The Horse In Motion) човешките телата започват да придобиват по-реално измерение, но уви и до ден днешен представят семпъл образ на човешкото преживяване. През 21-ви век, вече всяко дете се нововъзприема като дигитален образ – мърдащи се картинки, танцуващи в TikTok, лица сполучливо гримирани като еднотипни красавици. Възприятията на женското тяло в дигиталната медия за съжаление са твърде еднотипни, плоски и ограничени. Чувствеността и сензитивността са винаги представени пред сексуалността на мъжкия поглед, а женското тяло е или хетеросексуално, или въобще не присъства. През 21-ви век женският дигитален образ е прелъстяване и сексапил, без голяма възможност да се отличиш измежду другите копия на един и същ урок по гримиране. Жената в дигиталната кутия на телефоните и мониторите ни е танцуваща, но никога мислеща, мулти-измерна или чувствена извън рамките на идеите за свръх хетеросексапил.

„В центъра на моята работа като хореограф и визуален артист стои политиката за женското тяло. В моето визуално изкуство използвам женското тяло като абстрактен обект, разкриващ идеи за сила в чувствеността и емоционалността. Като майка и завърнал се от Съединените щати емигрант, аз имам множество идентичности, които оформят съдържанието на всички мои артистични търсения.“ — Зорница Стоянова
Изложбата е създадена от „БодиМелд“ в партньорство с Галерия Топлоцентрала – Куб.
*Всички събития с гост артистите от чужбина ще бъдат осъществени на английски език. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Toplocentrala Gallery – Cube

En-Trance: FEMALE BODIES IN DIGITALSCAPES
International exhibition platform created by Zornitsa Stoyanova

11.05. – 09.06.2023
Digital photography, VR film, installations, international art films, events and performances

Program:

In the permanent exhibition, you can see:

digital collages, video installations, and an inflatable sculpture by Zornitsa Stoyanova, some of which have been used in her performances. The VR film Vector created at the University of Auckland, New Zealand Female Bodies in the Digital – a program of international art films dealing with the female body in the digital environment. You can find the full program of films here.

The gallery is open every day from Tuesday to Sunday between 2:00 pm and 10:00 pm.

Zornitsa Stoyanova is a choreographer and curator, often involved in sound and video design. In 2006 she graduated from Bennington College, after which she moved to live in Philadelphia, USA, where she produces and presents performances and video works under the name BodyMeld/BodyMeld. Since 2020 she has been living in Sofia and continues to manage BodyMeld’s projects in the USA, developing the company’s activities on home soil. The current exhibition is her first solo exhibition project in Bulgaria and is built around the concept of the perception of the female body. It is a platform where photographs, art films and installations are displayed. Many of Stoyanova’s films are part of her stage works from her 18 years as a choreographer in the USA. In this case, a selection of international art films curated by Stoyanova, featuring the female body in its various facets, is also shown as part of the exhibition. The selection includes films from Bulgaria, Germany, Brazil, USA, Italy, France and Finland, as well as a VR film from New Zealand. Various performances and events will be presented during the exhibition, in which Stoyanova partners with Megan Bridge (USA) and Sofie Verraest (Belgium). Curatorial statement: Ever since the Venus of Wilendore, the female body has been perceived as an object. With the first film made in 1878 (The Horse In Motion) human bodies began to take on a more real dimension, but alas they still present a simple image of the human experience. In the 21st century, now every child is newly perceived as a digital image – moving pictures dancing in TikTok or faces cleverly made up as uniform beauties. Perceptions of the female body in digital media are unfortunately too uniform, flat and limited. Sensuality and sensuality is always presented before the sexuality of the male gaze, and the female body is either heterosexual or not present at all. In the 21st century, the female digital image is seduction and sex appeal, without much opportunity to distinguish oneself from other copies of the same make-up lesson. The woman in the digital box of our phones and monitors is dancing, but never thinking, multi-dimensional or sensual beyond ideas of ultra-hetero sex appeal.

“My choreographic and visual artwork revolves around the politics of the female body. In my visual art, I use the female body as an abstract object revealing ideas of strength in sensuality and emotionality. As a mother and a returned US immigrant, I hold a plethora of identities that shape the content of all my artistic inquiries.” – Zornitsa Stoyanova
The exhibition was created by BodyMeld in partnership with Toplocentrala Gallery – Cube. *All events with guest artists from abroad will be in English.

Date

May 11 2023 - Jun 09 2023
Expired!

Time

6:00 pm - 8:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: May 11 2023 - Jun 09 2023
  • Time: 2:00 pm - 4:00 pm
QR Code